Roongprasert Arsirapongpisit


คุณรุ่งประเสริฐ อาศิรพงศ์พิศิษฐ์

กับรางวัล บุคคลตัวอย่าง สาขาพัฒนาองค์กร ประจำปี พ.ศ.2551

จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

 

ประวัติโดยย่อ

รับเชิญออกรายการวิทยุ

งานจัดอีเว้นต์ในช่วงแรกๆ

วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง

การประเมินค่าทรัพย์สิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO FINE INFO Home page

Copyrights © 1999 - 2007 Fine Info Co.,Ltd., All Rights Reserved. Any comments and suggestion please mail to FineinfoCompany@yahoo.com

71/246 Parichat Vill., 345 Rd., Muang, Pathum Thani 12000 TEL / FAX : +66-2-529-3512 - 13